HÅNDSPRIT Neutral

HÅNDSPRIT Neutral

55,00 DKK

HÅNDSPRIT NEUTRAL, SOM MODVIRKER BAKTERIER.

OBS. – Der kan forkomme lidt leverings tid.

Flydende

God håndhygiejne ved håndvask og med sprit ved tidspunkter hvor du ikke kan komme til vand og sæbe.

Ryd
Want a discount? Become a member!

Beskrivelse

HÅNDSPRIT NEUTRAL.

OBS. – Der kan forkomme lidt leverings tid. 

Håndsprit Neutral.

God håndhygiejne ved håndvask anbefales og med sprit ved tidspunkter hvor du ikke kan komme til vand og sæbe.

75vol % Alkohol/Ethanol som er bakteriedræbende.

Vegetabilsk glycerin, så hænderne bliver desinficerende, uden at udtørre.

Ingredients: Alcohol/Ethanol, Water, Glycerin.

Flydende. PT 01: Hygiejne for mennesker

Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  (P210)

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337 + P313)

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Førstehjælp og oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger:

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hudkontakt:

Produktet er beregnet til at komme i kontakt med huden. I tilfælde af svie i sår skylles med vand.
Øjenkontakt:

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.

Brugsanvisning, anvendelseshyppighed og dosering:

Anvendes til hygiejne for mennesker, med det primære formål at desinficere overfladen på håndoverfladerne.

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Instruktioner vedrørende sikker bortskaffelse af produktet og dets emballage:

Produktet er farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning med nedenstående specifikationer.

Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

Opbevares tillukket, mørkt og ikke for varmt.

Analyse:

Ethanol                                                                          (CAS Nr.: 64-17-5)                         585 g/L                68,8 % (w/w)

 

PR nr.: 4283088

      

Signalord:

Fare. Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation.

Yderligere information

Mængde

x
 • NYHED

  Muskelopvarmende olieblanding

  50,00 DKK275,00 DKK

 • Fragt GLS PakkeShop

  40,00 DKK


 • Fragt gls firma

  50,00 DKK


 • STYRK LUGTESANSEN #1

  240,00 DKK


Find vej

Kontakt os

Kontakt info

Danstrupvej 27 D
DK-3480 Fredensborg

+45 8648 5500
mail@fischer-pure-nature.dk

Åbningstider
MAN-TOR: 09:00 - 16:00
FREDAG: 09:00 - 14:00
LØR-SØN: Lukket


Kurv