HÅNDSPRIT – Tea Tree

HÅNDSPRIT – Tea Tree

55,00 kr.

100 ml
100 ml
Beskrivelse

Håndsprit med Tea Tree olie.

OBS. - Der kan forkomme lidt leverings tid.  Håndsprit med Tea Tree olie. Flydende. Meget brandfarlig væske og damp. PT 01: Hygiejne for mennesker God håndhygiejne ved håndvask anbefales og med sprit ved tidspunkter hvor du ikke kan komme til vand og sæbe. 75vol % Alkohol som er bakteriedræbende. Vegetabilsk glycerin, så hænderne bliver desinficerende, uden at udtørre. Ingredients: Alcohol/Ethanol, Water, Glycerin, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil. Den æretiskeolie har et naturligt indhold af: Linaloop og Limonen. Forårsager alvorlig øjenirritation.  Indeholder Melaceuca Alternifolia Leaf Oil. Kan udløse allergisk reaktion.  (EUH 208) Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængelig for børn. (P102) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  (P210) Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337 P313) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501) Førstehjælp og oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger: Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag. Hudkontakt: Produktet er beregnet til at komme i kontakt med huden. I tilfælde af svie i sår skylles med vand. Øjenkontakt: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge. Brugsanvisning, anvendelses hyppighed og dosering: Anvendes til hygiejne for mennesker, med det primære formål at desinficere overfladen på håndoverfladerne. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse. Instruktioner vedrørende sikker bortskaffelse af produktet og dets emballage: Produktet er farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning med nedenstående specifikationer. Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet. Analyse: Ethanol                                                                          (CAS Nr.: 64-17-5)                         585 g/L                68,8 % (w/w) PR. nr.: 4283096 Opbevares tillukke, mørkt og ikke for varmt. Kun til udvortes brug.     Signalord:  Fare. Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation.
Yderligere information
Mængde

fischer IS AND ALWAYS WILL BE

Cool

Cool

Cool

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vulputate faucibus laoreet. Sed massa metus, lobortis ac volutpat at, cursus vitae libero.Maecenas feugiat enim eros, a finibus nulla molestie et. Phasellus a tempor orci, nec lobortis elit. Phasellus non aliquet erat, eu lacinia eros. Curabitur tristique ut justo dapibus volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vulputate faucibus laoreet. Sed massa metus, lobortis ac volutpat at, cursus vitae libero. Maecenas feugiat enim eros, a finibus nulla molestie et. Phasellus a tempor orci, nec lobortis elit. Phasellus non aliquet erat, eu lacinia eros. Curabitur tristique ut justo dapibus volutpat.