HÅNDSPRIT med Tea Tree olie

Håndsprit med Tea Tree olie.

OBS. – Der kan forkomme lidt leverings tid.

Flydende

God håndhygiejne ved håndvask og med sprit ved tidspunkter hvor du ikke kan komme til vand og sæbe.

55,00 kr.

  Høj kvalitet, der bruges af professionelle
  Hurtig levering – 1-2 hverdage
  Gratis fragt ved køb for 500 kr. og ellers 40 kr. til pakkeshop

Beskrivelse

Håndsprit med Tea Tree olie.

Håndsprit med Tea Tree olie til tidspunkter hvor du ikke kan komme til vand og sæbe.
Håndspritten er både bakteriedræbende og desinficerende uden at udtørre.

Håndsprit

Flydende. Meget brandfarlig væske og damp.

PT 01: Hygiejne for mennesker

God håndhygiejne ved håndvask anbefales og med sprit ved tidspunkter hvor du ikke kan komme til vand og sæbe.

75vol % Alkohol som er bakteriedræbende.

Vegetabilsk glycerin, så hænderne bliver desinficerende, uden at udtørre.

Ingredients: Alcohol/Ethanol, Water, Glycerin, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil.
Indeholder Melaceuca Alternifolia Leaf Oil.

Den æteriske olie har et naturligt indhold af: Linaloop og Limonen.

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Kan udløse allergisk reaktion.  (EUH 208)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)

Opbevares utilgængelig for børn. (P102)

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  (P210)

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337 P313)

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Førstehjælp og oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger:

Indtagelse:
Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hudkontakt:
Produktet er beregnet til at komme i kontakt med huden. I tilfælde af svie i sår skylles med vand.

Øjenkontakt:
Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.

Brugsanvisning, anvendelses hyppighed og dosering:

Anvendes til hygiejne for mennesker, med det primære formål at desinficere overfladen på håndoverfladerne.

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Instruktioner vedrørende sikker bortskaffelse af produktet og dets emballage:

Produktet er farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning med nedenstående specifikationer.

Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

Analyse:

Ethanol                                                                          (CAS Nr.: 64-17-5)                         585 g/L                68,8 % (w/w)

PR. nr.: 4283096

Opbevares tillukke, mørkt og ikke for varmt.

Kun til udvortes brug.

    Signalord:  Fare. Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation.

Yderligere information

Mængde

7